فیبر نوري چیست؟

فیبر نوري، رشتهاي از تارهاي بسیار نازك شیشهاي بوده که قطر هر یک از تارها نزدیک بـه قطـر یـک تـار مـوي انسـان اسـت . تارهـاي فـوق در کلافهایی قرار میگیرند و کابلهاي نوري را به وجود می آورند.

کابل فیبر نوري به عنوان یک هدایت کننده نور عمل میکند که نور را از یک سر به سر دیگر منتقل میکند. یک دریافت کننده که به نور حساس است در مقصد وجود داردکه پالسهاي دریافتی منبع را تبدیل به سیگنالهاي دیجیتالی میکند.

از فیبر نوري به منظور ارسال سیگنالهاي نوري در مسافتهاي طولانی استفاده می شودو مهمترین هدف در استفاده از فیبر نوري داشتن نرخ انتقـال بیتی بالا است

بخش های مختلف فیبر نوری

1 – هسته (Core) :
هسته نازك شیشه اي در مرکز فیبر که سیگنالهاي نوري در آن حرکت مـی نماینـد . در داخـل هسـته از دیودهـا و یـا لیزرهـاي انعکاسی استفاده میشود تا مانع از خروج پرتوهاي نور از کابل شود

2- روکش (Cladding)
بخش خارجی فیبر بوده که دورتا دور هسته را احاطه کرده و باعث برگشت نور منعکس شده به هسته مـی گـردد . پوشـش هسته به منحرف نشدن پرتوها کمک میکند. ضریب انعکاس روکش از هسته کمتر بوده و موجب شکست کامل نور تابیده شـده بـه دیـواره هسـته میشود

3- بافر رویه (Buffer Coating) :
روکش پالستیکی که باعث حفاظت فیبر در مقابل رطوبت و سایر موارد آسیبپذیر است .

 


انواع فیبر نوری بر اساس اشعه گذرنده از آنها

1 -فیبر نوري تک حالته (Mode-Single) :
ایــن نــوع از فیبرهــا، هســته هــاي کــوچکی دارند (9 میکـرون) و مـی تواننـد نـور لیـزر مـادون قرمـز( بــا طــول مــوج 1300 تــا 1550 نــانومتر) را درون خــود هــدایت کننــد.
حداکثر طول مورد استفاده تا 70 کیلومتر و با تجهیزات خاص تا 150 کیلومتر

2 -فیبر نوري چند حالته (Mode-Multi) :
این نوع از فیبرها هسته هاي بزرگتري دارند(قطـري در 5/62 میکرون) و نور مادون قرمـز گسـیل شـده از دیودهـاي نـوري ( LED ) را  با طول موج 850 تا 1300 نانومتر  درون خود هدایت
مـی کننـد.حد اکثر طول 550 متر.

 

 

 

 

 

کابل SM گرانتر است و در مقایسه با کابل MMشعاع انحناي نسـبتا بـالایی دارد، کـه کـار بـا آن را سختتر میکند. بیشتر LANهاي فیبر نوري از کابل چندحالته استفاده میکنند، که علیرغم کـارایی کمتـر نسبت به کابل تک حالته باز هم از کابل مسی بسیار بهتر است.

 

 

 

 

 

 

 

 


انواع کابل فیبر نوری بر اساس ویژگی های محیطی

1 -کابلهاي فیبر نوري جهت کاربرد در بیرون ساختمان (Outdoor) :این فیبرها جهت ارتباط بین ساختمانها در خارج ازساختمان بکار می رود، حداکثر فاصـله اي کـه مجاز است این کابل در داخل ساختمان وارد شود 10 متر است.
2 -کابلهاي فیبر نوري جهت کاربرد در درون ساختمان (Indoor) :از این کابلها جهت استفاده از Backboneشبکه در داخل ساختمان استفاده می شود، داراي محافظتهاي فیزیکی مناسبی می باشند، می توان از 6 تا 144 تیوب استفاده کرد که در هر تیوب 24 فیبر نوري قرار دارد، داخل هر تیوب ژل بی رنگ قرار دارد تا باعث شود قابلیت انعطاف فیبر بالا رفته و در برابر ضربه مقاوم باشد. ویژگیهاي عمومی این نوع از کابل عبارتند از، پوششی که در صورت آتش گرفتن گاز سمی از خود متصاعد نکند، مقاوم در مقابل شعله ور شدن، مقاوم در مقابل خمش و در عین حال ظریف و منعطف.


برخی از ویژگی های محیطی فیبر نوری

– تحمل رطوبت محیطی
– تحمل محدوده دمایی بین 40 – تـا 80 + درجـه سانتیگراد
–  عدم تجزیه یا استهلاك ژاکت کابل در مقابل نور خورشید
–  انعطاف پذیري بالا در مقابـل خمش تا کمترین شعاع ممکن
– پوشش بسیار مقاوم در مقابل شعله ور شدن
– قابلیـت تحمـل فشـار باال
–  پوششی که جونده ها مثل موش به آن علاقه نداشته باشند
–  تحمل دفن مستقیم زیر خاك


آداپتورهای فیبر نوری

آداپتور فیبر نوري واسط بین فیبر نوري که کانکتور بر روي آن نصب شده می باشد. این آداپتور عموما داخل پچ پنل مخصوص فیبر قرار می گیرد. و انواع مختلف آن متناسب با نوع کانکتور بصورت 2 پورت Duplexیا تک پورت Simplexوجود دارد.


پچ پنل فیبر نوري

جهت اتصال رشته هاي فیبرنوري در داخل شبکه فیبر نوري به یکدیگر یا به پیگتل از پچ پنل فیبر نوری استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پچ کورد فیبر نوری

براي اتصال بین پچ پنل فیبر نوري و سوئیچ شبکه از پچ کورد استفاده می کنیم . این پچ کورد ها هم باید متناسب با قطر کابل قیبر نوري انتخاب شوند. مثال پچ کورد سینگل مود براي فیبر سینگل مود و پچ کورد مالتی مود براي فیبر مالتی 50 براي فیبر متناسبش و همینطور پچ کورد فیبر 62/5 میکرون . پچ کورد ها داراي کانکتورهاي مختلفی هستند که در کارخانه بر روي آنها نصب شده است.

 

 

 

 

 

 

 


پیگتیل فیبر نوری

کابلهاي آماده اي هستند که از یک سمت کانکتور فیبر در کارخانه وصل شده است و در داخل پچپنل به سر یکی از کابلهاي لخت شده فیبر فیوژن می شوند