پچ پنل فیبر نوری چیست ؟

پچ پنل به واقع خط اتصال بین چند رشته تار فیبر نوری و تجهیزات نوری است این یک واحد خاتمه است که به شبکه جهت توزیع فیبر نوری از کمد فیبر نوری به تجهیزات مختلف ترمینال کمک می کند .
پچ پنل فیبر نوری یک واحد سخت افزاری نصب شده محتوی یک اجتماع از موقعیت پرتها ( Adapter Ports) در یک ارتباط با دیگر تجهیزات نوری می باشد .
پچ پنل فیبر نوری جهت خاتمه دادن و در انتهای کابلهای فیبر نوری و برای فراهم کردن دسترسی انحصاری به کابلهای فیبر نوری برای اتصال متقابل استفاده می شوند ..
این پچ پنلها عموما در رله رکهای 19 اینچ نصب می شوند ، اما آنها همچنین می توانند بصورت ریلهای آزاد در کابینها و یا بصورت دیواری نصب شوند .
ارتباط مبین تولید کننده انواع پچ پنل فیبر نوری ریلی ( Rackmount ) و دیواری ( Wallmount)

اخبار مرتبط